مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ کیفیت خودروهای داخلی بیشتر بررسی شود /تکلیف سومین آزمون استخدامی چیست؟

مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ کیفیت خودروهای داخلی بیشتر بررسی شود /تکلیف سومین آزمون استخدامی چیست؟کاربران مشکلات خود را اعلام کردند. مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ کیفیت خودروهای داخلی بیشتر…

READ MORE