نویسنده برنده نوبل ادبیات درگذشت

نویسنده برنده نوبل ادبیات درگذشت
ایمره کرتس نویسنده مجار و برنده نوبل ادبیات سال ۲۰۰۲ در ۸۶ سالگی درگذشت.

نویسنده برنده نوبل ادبیات درگذشت

ایمره کرتس نویسنده مجار و برنده نوبل ادبیات سال ۲۰۰۲ در ۸۶ سالگی درگذشت.
نویسنده برنده نوبل ادبیات درگذشت

فروش بک لینک