مرغ بورسی می‌شود

مرغ بورسی می‌شود
ایسنا نوشت:در آینده نزدیک گوشت مرغ نیز در بورس کالا عرضه می‌شود .

مرغ بورسی می‌شود

ایسنا نوشت:در آینده نزدیک گوشت مرغ نیز در بورس کالا عرضه می‌شود .
مرغ بورسی می‌شود