لطف اللهیان: چندان موافق نمک‌پاشی بی‌قاعده و بیش‌ازحد نیستیم

لطف اللهیان: چندان موافق نمک‌پاشی بی‌قاعده و بیش‌ازحد نیستیم
شهردار اردبیل گفت: نمک‌پاشی بیش از اندازه به دلیل اینکه در برف و آب حل شده و جذب می‌شود، می‌تواند به منابع آبی زیرزمینی لطمه وارد سازد .

لطف اللهیان: چندان موافق نمک‌پاشی بی‌قاعده و بیش‌ازحد نیستیم

شهردار اردبیل گفت: نمک‌پاشی بیش از اندازه به دلیل اینکه در برف و آب حل شده و جذب می‌شود، می‌تواند به منابع آبی زیرزمینی لطمه وارد سازد .
لطف اللهیان: چندان موافق نمک‌پاشی بی‌قاعده و بیش‌ازحد نیستیم