سیزده بدر، ششمین روز هوای پاک سال ۹۵

سیزده بدر، ششمین روز هوای پاک سال ۹۵
تهران در ۱۲ روز گذشته، پنج روز هوای پاک داشته است. امروز هم با هوای پاک شروع شد؛ سیزده بدر

سیزده بدر، ششمین روز هوای پاک سال ۹۵

تهران در ۱۲ روز گذشته، پنج روز هوای پاک داشته است. امروز هم با هوای پاک شروع شد؛ سیزده بدر
سیزده بدر، ششمین روز هوای پاک سال ۹۵

خرید بک لینک