رییس اسبق کمیسیون اصل نود مجلس: برجام یک خبر خوش برای ملت ایران در سال ۹۴ بود

رییس اسبق کمیسیون اصل نود مجلس: برجام یک خبر خوش برای ملت ایران در سال ۹۴ بود
رییس کمیسیون اصل نود مجلس ششم معتقد است توافق هسته ای و انتخابات هفتم اسفندماه بهترین اتفاقات سیاسی در سال ۹۴ بود.

رییس اسبق کمیسیون اصل نود مجلس: برجام یک خبر خوش برای ملت ایران در سال ۹۴ بود

رییس کمیسیون اصل نود مجلس ششم معتقد است توافق هسته ای و انتخابات هفتم اسفندماه بهترین اتفاقات سیاسی در سال ۹۴ بود.
رییس اسبق کمیسیون اصل نود مجلس: برجام یک خبر خوش برای ملت ایران در سال ۹۴ بود

فروش بک لینک