روی قبر این معاون وزیر فرهنگ چه نوشته شده است؟

روی قبر این معاون وزیر فرهنگ چه نوشته شده است؟
او ریاضیدان، تقویم نگار، پژوهشگر تاریخ علم بود که در سال ۱۳۴۱ در زمان وزارت مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری به معاونت وزارت فرهنگ رسید.

روی قبر این معاون وزیر فرهنگ چه نوشته شده است؟

او ریاضیدان، تقویم نگار، پژوهشگر تاریخ علم بود که در سال ۱۳۴۱ در زمان وزارت مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری به معاونت وزارت فرهنگ رسید.
روی قبر این معاون وزیر فرهنگ چه نوشته شده است؟

فروش بک لینک