دفاترالعربیه در بیروت بسته شد

دفاترالعربیه در بیروت بسته شد
ایرنا نوشت: درهای دفاتر شبکه سعودی « العربیه» و شبکه « الحدث» وابسته به آن در لبنان صبح امروز (جمعه) در میدان ریاض الصلح در وسط بیروت بسته شد.

دفاترالعربیه در بیروت بسته شد

ایرنا نوشت: درهای دفاتر شبکه سعودی « العربیه» و شبکه « الحدث» وابسته به آن در لبنان صبح امروز (جمعه) در میدان ریاض الصلح در وسط بیروت بسته شد.
دفاترالعربیه در بیروت بسته شد

فروش بک لینک