در دهم فروردین ۵۷، روز قیام تاریخی مردم یزد چه گذشت؟

در دهم فروردین ۵۷، روز قیام تاریخی مردم یزد چه گذشت؟
احمد شهسواری از چهره های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان یزد که در دوران انقلاب دانشجویی ۲۴ ساله بود، دهم فروردین ۵۷، روز قیام تاریخی مردم یزد مصادف با چهلم شهدای تبریز را اینگونه روایت کرده است:

در دهم فروردین ۵۷، روز قیام تاریخی مردم یزد چه گذشت؟

احمد شهسواری از چهره های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان یزد که در دوران انقلاب دانشجویی ۲۴ ساله بود، دهم فروردین ۵۷، روز قیام تاریخی مردم یزد مصادف با چهلم شهدای تبریز را اینگونه روایت کرده است:
در دهم فروردین ۵۷، روز قیام تاریخی مردم یزد چه گذشت؟

باشگاه خبری ورزشی

مدرسه