دانه درشتها در الک و سرند انتخاباتی

اگر چه هر گردی گردو نیست اما فرق الک و سرند که هر دو گرد هستند در اندازه سوراخ آنهاست. برای ساختن بتنی محکم که پایه های اجتماعی نظام را تقویت کند باید از سرند استفاده کرد و نه الک! اگر چه بعضی اینچنین می پندارند که الک کردن راحت است و دردسر بعدی ندارد اما هر راه حل راحتی معلوم نیست بهترین راه حل باشد. در حالیکه سرند اجازه میدهد نه تنها دانه درشتها هم از سوراخهایش عبور کند بلکه فرصت ایجاد یک ترکیب طبیعی که باعث قرار گرفتن دانه ریزها در خلل و فرج دانه درشتها و انسجام بیشتر آنچه در زیر سرند قرار گرفته است میشود. اگرچه هر یک از این دو وسیله دارای کارکرد خاص خود هستند اما با سرند می توان بتنی محکم ساخت ولی با الک فقط میشود از شر دانه درشتهای مزاحم راحت شد و گرده نرمی بدست آورد که نهایتا” روی کار را صیقل و جلا داد و بعبارتی بزک کرد.

اخبار دنیای دیجیتال

تلگرام

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *