خبر طیب‌نیا درباره آزادسازی سهام عدالت

خبر طیب‌نیا درباره آزادسازی سهام عدالت
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به جایگاه ممتاز ایران در منطقه گفت: برآوردها، پیش بینی متوسط رشد پنج درصد را برای کل سالجاری نشان میدهند.

خبر طیب‌نیا درباره آزادسازی سهام عدالت

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به جایگاه ممتاز ایران در منطقه گفت: برآوردها، پیش بینی متوسط رشد پنج درصد را برای کل سالجاری نشان میدهند.
خبر طیب‌نیا درباره آزادسازی سهام عدالت