خانه قلمبر ۲ شکوهی تاریخی در آستانه ویرانی

خانه قلمبر ۲ شکوهی تاریخی در آستانه ویرانی
مهر نوشت:خانه تاریخی قلمبر ۲ یکی از بناهای ارزشمند ملی و گنجینه ای از نقوش آجری در بافت تاریخی دزفول است که بر اثر بی توجهی متولیان در شرایط نامطلوبی قرار دارد.

خانه قلمبر ۲ شکوهی تاریخی در آستانه ویرانی

مهر نوشت:خانه تاریخی قلمبر ۲ یکی از بناهای ارزشمند ملی و گنجینه ای از نقوش آجری در بافت تاریخی دزفول است که بر اثر بی توجهی متولیان در شرایط نامطلوبی قرار دارد.
خانه قلمبر ۲ شکوهی تاریخی در آستانه ویرانی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *