حلب: پایان قانون جنگل؟!

حلب: پایان قانون جنگل؟!
جنگ در جنگی در حلب پایان یافت که در آن، همه با هم می‌جنگیدند. حلب، مصداق تنازع بقای داروین بود و همه همدیگر را می‌‌کشتند تا زمین و قدرت به دست آورند. جهان و در رأس آن آمریکا، از آنچه در این شهر اتفاق افتاد و ظلمی که به مردم آن شد، باید شرمنده باشد. آمریکا باید شرمنده باشد که با راهبردی غلط پا در راهی گذاشت که هم‌پیمانانش سراب تجزیه را در آن، نشان داده بودند.

حلب: پایان قانون جنگل؟!

جنگ در جنگی در حلب پایان یافت که در آن، همه با هم می‌جنگیدند. حلب، مصداق تنازع بقای داروین بود و همه همدیگر را می‌‌کشتند تا زمین و قدرت به دست آورند. جهان و در رأس آن آمریکا، از آنچه در این شهر اتفاق افتاد و ظلمی که به مردم آن شد، باید شرمنده باشد. آمریکا باید شرمنده باشد که با راهبردی غلط پا در راهی گذاشت که هم‌پیمانانش سراب تجزیه را در آن، نشان داده بودند.
حلب: پایان قانون جنگل؟!

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *