تفکر بالاتر بودن پسر بر دختر در خانواده، یک تفکر جاهلی است/ الگوی فاطمه(س) در گفت وگو با دکتر رفیعی

تفکر بالاتر بودن پسر بر دختر در خانواده، یک تفکر جاهلی است/ الگوی فاطمه(س) در گفت وگو با دکتر رفیعی
حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی به برخی تفکرات جاهلی در خانواده ها نسبت به ارجح بودن و بالاتر بودن پسر بر دختر انتقاد کرد و گفت: « اساسا خانواده ای که در آن فردی نسبت به دیگران استکبار و خودخواهی و خودبزرگ بینی دارد، خانواده اسلامی نیست. »

تفکر بالاتر بودن پسر بر دختر در خانواده، یک تفکر جاهلی است/ الگوی فاطمه(س) در گفت وگو با دکتر رفیعی

حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی به برخی تفکرات جاهلی در خانواده ها نسبت به ارجح بودن و بالاتر بودن پسر بر دختر انتقاد کرد و گفت: « اساسا خانواده ای که در آن فردی نسبت به دیگران استکبار و خودخواهی و خودبزرگ بینی دارد، خانواده اسلامی نیست. »
تفکر بالاتر بودن پسر بر دختر در خانواده، یک تفکر جاهلی است/ الگوی فاطمه(س) در گفت وگو با دکتر رفیعی

تلگرام

مرجع سلامتی