تصویری که به خوبی نشان می‌دهد چرا دربی مهم مازندران لغو شد!

تصویری که به خوبی نشان می‌دهد چرا دربی مهم مازندران لغو شد!
محمدحسین زاهدی فر داور دربی مازندران ، این بازی را برای دومین بار لغو کرد.

تصویری که به خوبی نشان می‌دهد چرا دربی مهم مازندران لغو شد!

محمدحسین زاهدی فر داور دربی مازندران ، این بازی را برای دومین بار لغو کرد.
تصویری که به خوبی نشان می‌دهد چرا دربی مهم مازندران لغو شد!