تا ۱۰ سال دیگر یک پنجم جمعیت جهان مشکل چاقی دارند/هشدار پزشکان

تا ۱۰ سال دیگر یک پنجم جمعیت جهان مشکل چاقی دارند/هشدار پزشکان
ایرنا نوشت: یافته های یک مطالعه تحقیقاتی نشان داد که تقریبا یک پنجم از جمعیت جهان ظرف ۱۰ سال آینده از معضل چاقی رنج خواهند برد.

تا ۱۰ سال دیگر یک پنجم جمعیت جهان مشکل چاقی دارند/هشدار پزشکان

ایرنا نوشت: یافته های یک مطالعه تحقیقاتی نشان داد که تقریبا یک پنجم از جمعیت جهان ظرف ۱۰ سال آینده از معضل چاقی رنج خواهند برد.
تا ۱۰ سال دیگر یک پنجم جمعیت جهان مشکل چاقی دارند/هشدار پزشکان

خرید بک لینک