بیش از ۱۵ هزار هکتار آبخیزداری در استان زنجان

بیش از ۱۵ هزار هکتار آبخیزداری در استان زنجان
عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزاری استان زنجان در دولت تدبیر و امید تشریح شد.

بیش از ۱۵ هزار هکتار آبخیزداری در استان زنجان

عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزاری استان زنجان در دولت تدبیر و امید تشریح شد.
بیش از ۱۵ هزار هکتار آبخیزداری در استان زنجان

عرفان دینی