بازدید استاندار سمنان از بقعه پیغمبران (ع ) سمنان

بازدید استاندار سمنان از بقعه پیغمبران (ع ) سمنان
محمد رضا خباز استاندار سمنان از بقعه پیغمبران (ع) سمنان بازدید نمود.

بازدید استاندار سمنان از بقعه پیغمبران (ع ) سمنان

محمد رضا خباز استاندار سمنان از بقعه پیغمبران (ع) سمنان بازدید نمود.
بازدید استاندار سمنان از بقعه پیغمبران (ع ) سمنان

باشگاه خبری ورزشی

آگهی استخدام