ایران به اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب واکنش نشان داد

ایران به اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب واکنش نشان داد
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات دبیرکل جدید اتحادیه عرب گفت: جمهوری اسلامی ایران جهان اسلام را به درک شرایط حساس منطقه و جهان در برهه کنونی فراخوانده است.

ایران به اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب واکنش نشان داد

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات دبیرکل جدید اتحادیه عرب گفت: جمهوری اسلامی ایران جهان اسلام را به درک شرایط حساس منطقه و جهان در برهه کنونی فراخوانده است.
ایران به اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب واکنش نشان داد