اوراق خزانه، دولت را از چنگال بدهی هایش نجات می دهد؟/ پیمانکاران طلبکار همچنان نگران و منتظر

اوراق خزانه، دولت را از چنگال بدهی هایش نجات می دهد؟/ پیمانکاران طلبکار همچنان نگران و منتظر
دولت یازدهم با چالش بدهی های سنگین به بخش خصوصی مواجه است. این بدهی ها که بخش قابل ملاحظه ای از آن، میراثی است که از دولت های نهم و دهم به این دولت رسیده از جهات مختلفی برای دولت و بخش خصوصی ایجاد مشکل کرده است.

اوراق خزانه، دولت را از چنگال بدهی هایش نجات می دهد؟/ پیمانکاران طلبکار همچنان نگران و منتظر

دولت یازدهم با چالش بدهی های سنگین به بخش خصوصی مواجه است. این بدهی ها که بخش قابل ملاحظه ای از آن، میراثی است که از دولت های نهم و دهم به این دولت رسیده از جهات مختلفی برای دولت و بخش خصوصی ایجاد مشکل کرده است.
اوراق خزانه، دولت را از چنگال بدهی هایش نجات می دهد؟/ پیمانکاران طلبکار همچنان نگران و منتظر

خرید بک لینک