العبادی: پارلمان عراق موضع شفاف درباره کابینه جدید اتخاذ کند

العبادی: پارلمان عراق موضع شفاف درباره کابینه جدید اتخاذ کند
نخست وزیر عراق از پارلمان خواست دیدگاهها و مواضع روشنی را در مورد دولت جدید اتخاذ کند تا مشخص باشد آیا از نظر آن باید سیاستمداران از بین احزاب تعیین شوند یا از بین تکنوکرات‌های مستقل؟

العبادی: پارلمان عراق موضع شفاف درباره کابینه جدید اتخاذ کند

نخست وزیر عراق از پارلمان خواست دیدگاهها و مواضع روشنی را در مورد دولت جدید اتخاذ کند تا مشخص باشد آیا از نظر آن باید سیاستمداران از بین احزاب تعیین شوند یا از بین تکنوکرات‌های مستقل؟
العبادی: پارلمان عراق موضع شفاف درباره کابینه جدید اتخاذ کند

فانتزی

تکست آهنگ